Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökning för 2017 berättar om hur utsattheten för brott, otrygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsutsattas kontakt med rättsväsendet. I undersökningen svarade ca 11 600 personer i åldrarna 16-79 år.  

Hur står det då till med utsattheten för brott? 15,6 % svarade att de utsatts för något eller några av de brott som i rapporten kallas brott mot enskild person. Det innebär bland annat misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier. Det är en ökning med 2,3 procentenheter sedan föregående år och de brott som ökat mest mot enskild person de sista åren är trakasserier, sexualbrott och bedrägerier. Av dessa brott anmäldes 29 % till polisen.

Undersökningen visar också att 10,3 % av de tillfrågade hade utsatts för egendomsbrott mot hushållet. Det vill säga inbrott, bilstöld, stöld från fordon eller cykelstöld. Här har antalet brott minskat sedan 2006. Antalet anmälningar är högre än vid brott mot enskild person och ligger på 56 %, men det har förmodligen med försäkringsfrågan att göra också. I många fall krävs det en polisanmälan för att man ska få ut någon ersättning från sin försäkring.

Oro och trygghet är desto mer komplicerat att mäta, men man har delat in ämnet i olika kategorier – otrygghet att vistas ute på kvällen, oro över brottsligheten i samhället, oro att drabbas av brott och otrygghetens konsekvenser. 19 % anger att de känner sig så pass otrygga att de undviker att gå ut själva på kvällen. Det är främst yngre och äldre kvinnor som känner så.

75 % tror att brottsligheten har ökat de senaste tre åren och nästan en tredjedel av de tillfrågade oroar sig över brottsligheten i samhället. Kvinnorna i undersökningen uppger i fler fall i undersökningen att de känner en oro för brottsligheten och då är det kvinnor i åldrarna 45-74 år som enligt undersökningen känner mest oro för detta.

Nästan en tredjedel av de tillfrågade känner en oro för någon närstående ska drabbas av brott och en femtedel av de tillfrågade oroar sig för att få inbrott i bostaden. 16 % känner en oro för att bli överfallna eller misshandlade och det är unga kvinnor i åldrarna 20-24 år som dominerar den här gruppen, även om oron finns även i andra ålderskategorier och hos bägge könen. Den här otryggheten får ju också konsekvenser och 35 % uppger att de valt en annan väg eller färdsätt till följd av oron för att utsättas för brott. En av åtta tillfrågade har dessutom avstått från aktiviteter på grund av den här oron.

Hur är förtroendet för rättsväsendet då? Lite mer än hälften känner förtroende för rättsväsendet i sin helhet. En siffra som sjunkit de sista två åren. Även förtroendet för polisen visar ungefär samma resultat och även här har förtroendet sjunkit de sista åren. Även förtroendet för åklagarna har minskat och ligger nu på 44 %, liknade siffra, knappt hälften, har förtroende för domstolarna.

Det var lite om 2017 års Trygghetsundersökning från BRÅ. Rapporten finns att läsa i sin helhet på https://bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/1517212683473/2018_1_NTU_2017.pdf

 

Är du utsatt för brott, vittne eller anhörig. Till oss kan du alltid vända dig för kostnadsfritt stöd och rådgivning dygnet runt. Du når oss på telefonnummer 011-10 28 89 eller boj.norrkoping.@telia.com