Välkommen till Brottsofferjouren Östra Östergötland.

boj

Brottsofferjouren Östra Östergötland är en ideell förening som arbetar för att stötta brottsdrabbade, vitten och anhöriga. Vi är partipolitiskt och religiöst oberoende. Till oss är alla välkomna, oavsett ålder, kön, etniskt härkomst, tro eller sexuell läggning. För oss är det den brottsdrabbade, vittnet eller de anhöriga som står i fokus och vi gör allt vi kan för att hjälpa till i den mån vi kan.

 All vår hjälp är kostnadsfri och föreningen drivs genom avtal med Norrköpings kommun, projektmedel och gåvor.

Historien bakom Brottsofferjouren

Norrköping var relativt tidiga med att ge brottsoffer stöd och de första trevande försöken att starta en Brottsofferjour gjordes redan i slutet av 80-talet, men det var först i början av 1990-talet som jouren tog riktig fart och på allvar började med den verksamhet som bedrivs även idag.

Den som kan sägas vara Brottsofferjouren Östra Östergötlands riktiga grundare är före detta polisen Lennart Svanlund. Han var innan sin pensionering verksam som chef för Kvarterspolisen och i sitt arbete fick han på nära håll möta brottsoffer, vittnen och anhöriga som var i behov av att få någon att prata med. Genom sitt yrke visste också Lennart Svanlund hur viktigt det är för en brottsutsatt människa att få berätta om sina upplevelser och känslor, att få någon som lyssnar på ens berättelse och finns som ett stöd när det känns jobbigt. Han visste också att det finns ett behov av att få prata med någon som på ett bra och enkelt sätt kan förklara hur rättsprocessen går till. Någon som kan berätta om vad som händer efter man gjort en anmälan, hur rättegången går till, hur det går till att söka skadestånd och en rad andra saker som man normalt inte brukar behöva veta om man inte varit utsatt för brott tidigare. Tack vare sin målmedvetenhet och sin önskan att kunna ge de brottsutsatta den hjälp och det stöd han så väl visste att många behövde lyckades Lennart Svanlund inte bara starta Brottsofferjouren i Norrköping, utan han lyckades också lite senare etablera en väl fungerande vittnesstödsverksamhet vid Norrköpings Tingsrätt.

2007 bytte Brottsofferjouren i Norrköping namn till Brottsofferjouren Östra Östergötland för att på så sätt få ett namn som bättre matchar det geografiska område som vi är verksamma inom.

Verksamheten inom Brottsofferjouren Östra Östergötland.

Våra ideella som möter brottsoffer, vittnen och anhöriga har samtliga genomgått utbildning för att kunna möta upp de hjälpsökandes behov. De har också skrivit under ett tysthetslöfte så din berättelse kommer att stanna hos den person du pratar med. Vi kan däremot inte erbjuda behandling eller terapi då vår verksamhet är ett komplement till den offentliga sektorn, utan det vi kan erbjuda är stödsamtal och information, samt om man önskar någon med sig på till exempel förhör eller rättegång.

Kontakterna kan variera från några enstaka samtal över telefon till att man har kontakt under betydligt längre tid. Vi har också möjlighet att ta emot besök i vår lokal på Bryggaregatan.

En del hjälpsökande vill bara ha information om till exempel rättsprocessen eller skadestånd, medan andra vill ha en längre samtalskontakt. Det är alltid de hjälpsökande som bestämmer vad de vill prata om och hur länge de vill ha kontakten med oss på brottsofferjouren.

Ibland är det polisen som förmedlar kontakten mellan oss och brottsoffret, men det är också vanligt att den brottsdrabbade, vittnen eller anhöriga själva tar kontakt med oss. Man måste inte ha gjort, eller komma att göra, en anmälan för att kontakta oss utan det viktiga är hur vi på bästa sätt kan hjälpa och stötta varje enskild person som söker sig till oss.

Vi finns till för alla brottsoffer, vittnen och anhöriga. Kvinnor och män, oavsett ålder och oavsett vilket brott man råkat ut för. Rör det sig däremot om barn så stöttar vi främst föräldrarna eftersom det ofta är bättre att barn får professionellt stöd om de utsatts för brott.

Vi har också en vittnesstödsverksamhet vid Norrköpings Tingsrätt. Våra ideella vittnesstöd möter upp målsäganden och vittnen som kommer till rättegången. Deras jobb är då att informera och lugna personerna som snart ska in på huvudförhandling. För en del kan själva miljön verka lite skrämmande och andra kan vara oroliga på grund av själva rättegången. Vittnesstöden finns där för att lindra oron och göra vistelsen i tingsrätten så behaglig som möjligt.

Vittnesstödsverksamheten är en lagstadgad verksamhet som ska finnas vid alla landets tings- och hovrätter. Den drivs på ideell basis, men det är ofta den lokala brottsofferjouren som samordnar den.

Det här är Brottsofferjouren Östra Östergötland

Föreningens verksamhet drivs med ideella krafter. Våra stödpersoner och vittnesstöd är navet i hela vår verksamhet eftersom de utför det arbete som hela verksamheten bygger på.

Samtliga ideella har genomgått en grundutbildning som är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Vi har också kontinuerligt fortbildningar i ämnen som rör deras uppdrag.

Alla stödpersoner och vittnesstöd har också skrivit under ett tysthetslöfte innan de börjat sitt uppdrag.

 Föreningen har också stödmedlemmar. De är inte aktiva i verksamheten utan stöttar föreningen ekonomiskt genom sitt medlemskap.

 Vi har också en styrelse som idag består av fyra ledamöter. Här finns alla åldrar representerade, vilket vi tycker är viktigt för att kunna spegla både samhället i stort, men även åldersspridningen som finns hos både våra ideella och de som söker vår hjälp.

 Den dagliga verksamheten sköts av vår anställda verksamhetsansvarige. Hon har jobbat med de här frågorna på olika sätt i snart 20 år och har därmed lång erfarenhet och mycket kunskap. Hennes telefon är dessutom alltid på så du kan nå henne när som helst på dygnet, veckans alla dagar.

 

Samhällets ansvar

Brottsofferjouren fungerar som ett komplement till samhällets övriga insatser och det övergripande ansvaret för att brottsoffer och deras anhöriga får den hjälp och det stöd de behöver ligger på kommunerna.

Ur Socialtjänstlagen:
”Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhörig får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.” (SoL 5 kap 11§)

Polisen har också ett uttalat ansvar och enligt förundersökningskungörelsen har de skyldighet att informera brottsoffren om deras rättigheter samt om vilka möjligheter det finns för dem att få hjälp. Om ett brottsoffer säger att de vill ha hjälp från en brottsofferstödjande organisation brukar de också kunna förmedla kontakten.

”Målsägande, som huvudregel, skall underrättas om möjligheterna till enskilt anspråk och informeras om vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.” (Förundersökningskungörelsen 13 a)