Välkommen till Brottsofferjouren Östra Östergötland.

bojBrottsofferjouren Östra Östergötland är en ideell förening som arbetar för att stötta brottsoffer, vittnen och anhöriga. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och alla, oavsett ålder, kön, etnisk härkomst, tro, sexuell läggning med mera, är välkomna till oss. För oss är det den brottsutsatte som står i fokus och vad vi kan göra för att hjälpa den och dess anhöriga, ingenting annat.

All vår hjälp är kostnadsfri och föreningen drivs med hjälp av kommunbidrag, projektmedel och gåvor. Brottsofferjouren Östra Östergötland är verksam inom Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner och är en av fyra Brottsofferjourer i Östergötland.

Historien bakom Brottsofferjouren

Den allra första Brottsofferjouren i Sverige som drevs som en ideell förening bildades 1984 i Södertälje. Det var en ung polis, Per Svensson, som i sitt arbete insåg att brottsoffer hade behov av stöd även om de varit utsatta för relativt enkla brott. När han såg hur illa de här brottsoffren for då de inte fick ett bra bemötande av samhällets företrädare så bestämde han sig för att göra något åt saken. Tillsammans med diakonissan Saara Beckman startade han landets första Brottsofferjour i en skrubb på Södertäljes polishus. Deras idé spred sig sen vidare över landet och idag finns det över etthundra aktiva Brottsofferjourer.

Även Norrköping var tidiga med att ge brottsoffer stöd och de första trevande försöken att starta en Brottsofferjour gjordes redan i slutet av 80-talet, men det var först i början av 1990-talet som jouren tog riktig fart och på allvar började med den verksamhet som bedrivs även idag.

Den som kan sägas vara Brottsofferjouren Östra Östergötlands riktiga grundare är före detta polisen Lennart Svanlund. Han var innan sin pensionering verksam som chef för Kvarterspolisen och i sitt arbete fick han på nära håll möta brottsoffer, vittnen och anhöriga som var i behov av att få någon att prata med. Genom sitt yrke visste också Lennart Svanlund hur viktigt det är för en brottsutsatt människa att få berätta om sina upplevelser och känslor, att få någon som lyssnar på ens berättelse och finns som där som ett stöd när det känns jobbigt. Han visste också att det finns ett behov av att få prata med någon som på ett bra och enkelt sätt kan förklara hur rättsprocessen går till. Någon som kan berätta om vad som händer efter man gjort en anmälan, hur rättegången går till, vad det här med skadestånd egentligen är och en rad andra saker som man normalt inte brukar behöva veta om man inte varit utsatt för brott tidigare. Tack vare sin målmedvetenhet och sin önskan att kunna ge de brottsutsatta den hjälp och det stöd han så väl visste att många behövde lyckades Lennart Svanlund inte bara starta Brottsofferjouren i Norrköping, utan han lyckades också lite senare etablera en väl fungerande vittnesstödsverksamhet vid Norrköpings Tingsrätt.

2007 bytte Brottsofferjouren i Norrköping namn till Brottsofferjouren Östra Östergötland för att på så sätt få ett namn som bättre matchar det geografiska område som vi är verksamma inom.

Verksamheten inom Brottsofferjouren Östra Östergötland.

Varje år möter våra ideella stödpersoner mellan 1 200 och 1 500 brottsoffer, vittnen och anhöriga. Kontakterna kan variera från något enstaka samtal över telefon till att den brottsdrabbade och stödpersonen har kontakt under flera års tid. Det är alltid brottsoffret själv som avgör när de vill avsluta kontakten. I många fall är det polisen som förmedlar kontakten mellan oss och brottsoffret, men det är också vanligt att den brottsdrabbade, vittnen eller anhöriga själva tar kontakt med oss. Man måste inte ha gjort, eller komma att göra, en anmälan för att kontakta oss utan det viktiga är hur vi på bästa sätt kan hjälpa och stötta varje enskild individ.

Vi på BOJ finns till för alla brottsoffer, vittnen och anhöriga. Även om statistiken visar att det är en övervägande del kvinnor som söker vår hjälp så är det viktigt att poängtera att män är lika välkomna de. Vi har inte heller någon åldersgräns, varken uppåt eller nedåt i åldrarna, men i de fall det rör sig om mindre barn finns vi främst med som ett stöd för föräldrarna eftersom det oftast behövs professionell hjälp när små barn blivit utsatta för brott. Vi tar inte heller emot små barn som bevittnat eller utsatts för våld i hemmet utan hänvisar samtliga vidare till professionell hjälp samt Frideborg Barn eller Balder.

Vi har också en vittnesstödsverksamhet som bedrivs i Norrköpings Tingsrätt. I dagsläget är vi underbemannade men de vittnesstöd vi har gör ett enormt bra arbete som går ut på att lugna och informera målsägande och vittnen. För många är det kanske första gången de överhuvudtaget befinner sig i en domstol och då kan en del tycka att miljön i sig verkar lite skrämmande men tack vare våra vittnesstöd brukar de allra flesta komma över sin nervositet och få en positiv minnesbild av sitt besök i rätten.

Själva vittnesstödsverksamheten kom till efter ett initiativ från Växjö Brottsofferjour och efter hand började även andra jourer runt om i landet tillhandahålla vittnesstöd på sina lokala Tingsrätter . 2001 fick regeringen upp ögonen för verksamheten och gav då Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten i uppdrag att starta upp vittnesstödsverksamhet vid landets alla Tings- och Hovrätter. Det målet är i det närmaste uppfyllt idag, men det är fortfarande en ideell verksamhet som i de allra flesta fall bedrivs att de lokala Brottsofferjourerna.

Det här är Brottsofferjouren Östra Östergötland

Idag består föreningen av drygt 80 stycken stödmedlemmar. Dessa är inte aktivt verksamma inom föreningen men genom sitt medlemskap stöttar de vår verksamhet, något som vi är mycket tacksamma för.
Vi har en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Det har varit väldigt viktigt för oss att alla åldrar finns representerade i styrelsen för att på så sätt kunna spegla både samhället i stort, men framför allt den åldersspridning som finns bland våra hjälpsökande. Idag är den yngsta styrelsemedlemmen 18 år, den äldsta 64 år och övriga styrelsemedlemmars åldrar spridda däremellan.

Vi har också en anställd samordnare som organiserar arbetet, fördelar ut ärenden till våra ideella samt sköter det administrativa arbetet. Eftersom hon har ett väldigt varierande arbete som innebär att hon ofta befinner sig utanför kontoret så kan hon ibland vara lite svår att få tag på. Man kan då alltid, under kontorstid, vända sig till Brottsofferjourernas Telefoncentral på telefonnummer 0200-21 20 19  eller skicka ett mail till vår lokala jour så ringer vi tillbaka så fort som möjligt.

Våra vittnesstöd och stödpersoner är navet i hela verksamheten eftersom det är de som utför det ideella arbete som verksamheten bygger på. Samtliga brottsofferstödjare har genomgått en av Riksförbundet fastställd utbildning samt avlagt tysthetslöfte.

Brottsofferjourernas Riksförbund

1988 gick fem lokala jourer ihop och bildade Brottsofferjourernas Riksförbund. Anledningen till det var att det uppstod allt fler jourer men hjälpen de gav kunde se mycket olika ut beroende på var i landet de var belägna och i vems regi de drevs. Detta ändrades sedan Riksförbundet tagit fram en gemensam policy och gemensamma stadgar för de lokala jourerna och idag ser den hjälp brottsoffren kan få av jourerna nästintill likvärdig ut vilken jour de än besöker i landet.
Riksförbundet har också till uppgift att bland annat ta fram informations- och utbildningsmaterial, samverka med andra ideella organisationer och myndigheter, samt väcka debatt i frågor gällande brottsoffer.

2002 bildades också Brottsofferjourernas Telefoncentral. Hit kan de lokala jourerna koppla sina telefoner när de inte själva har möjlighet att ta emot samtalen och på så sätt får den som ringer alltid en personlig kontakt.
På Telefoncentralen svarar man på samtal och frågor, man lyssnar och försöker hjälpa till i det akuta läget. Vill man däremot ha en samtalskontakt så kontaktar Telefoncentralen den lokala jour man hör till varefter man så snart som möjligt blir kontaktad av en stödperson.

Mer information om Brottsofferjourernas Riksförbund och Brottsofferjourernas Telefoncentral finns att få på deras hemsida,www.boj.se

Samhällets ansvar

Brottsofferjouren fungerar som ett komplement till samhällets övriga insatser och det övergripande ansvaret för att brottsoffer och deras anhöriga får den hjälp och det stöd de behöver ligger idag på kommunerna.

Ur Socialtjänstlagen:
”Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhörig får stöd och hjälp. Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.” (SoL 5 kap 11§)

Polisen har också ett uttalat ansvar och enligt förundersökningskungörelsen har de skyldighet att informera brottsoffren om deras rättigheter samt om vilka möjligheter det finns för dem att få hjälp. Om ett brottsoffer säger att de vill ha hjälp från en brottsofferstödjande organisation har också polisen ansvaret för att förmedla kontakten till en jour.

”Målsägande, som huvudregel, skall underrättas om möjligheterna till enskilt anspråk och informeras om vilka organisationer som kan lämna stöd och hjälp.” (Förundersökningskungörelsen 13 a)