Vad innebär det att vara stödperson?

Att jobba som stödperson innebär att du har kontakt med brottsoffer, vittnen och anhöriga. Vår samordnare få ärenden via fax från polisen eller genom att den brottsdrabbade själv kontaktar oss. Dessa ärenden delar hon sedan ut till stödpersonerna via ett rullande schema varefter man som stödperson sen ringer upp den hjälpsökande från sin hemtelefon. Man kan, om man inte har tillgång till telefon i hemmet, också ringa från vår lokal. 

Kontakt med brottsoffer, vittnen och anhöriga

Nästan all kontakt vi har med ett brottsoffer i inledningsskedet sker via telefon. Man kan, om den hjälpsökande så önskar, också träffas för ett personligt möte och det sker då i vår lokal på Bryggaregatan. Däremot gör vi mycket sällan hembesök annat än om det skulle finnas speciella omständigheter som gör det omöjligt för den brottsdrabbade att ha ett personligt möte någon annanstans än i hemmet. I de fall vi gör hembesök går vi alltid två stycken och aldrig utan att först ha informerat samordnaren om det planerade besöket.

Vi jobbar i huvudsak med att ge medmänskligt stöd till brottsdrabbade människor. Vi lyssnar på deras berättelser av det de upplevt, vi hjälper dem att sätta ord på det de varit med om och det de känner och framför allt så bekräftar vi deras reaktioner. Det är också viktigt att kunna inse sina begränsningar som stödperson. Ibland räcker inte vår hjälp till och då är det vår skyldighet att hjälpa brottsoffret så de får professionellt stöd, antingen det är av medicinsk, social, juridisk eller psykologisk karaktär.

Ge saklig information om rättsprocessen, skadestånd m.m.

Som stödperson ska man också kunna ge saklig information om rättsprocessen, skadestånd och diverse andra praktiska saker som ofta hänger ihop med att man utsatts för brott. Allt det här får man lära sig under den grundutbildning som man måste gå innan man får börja jobba hos oss och skulle det vara något man glömt, eller inte vet när man sen börjar jobba som brottsofferstödjare så finns det alltid någon man kan fråga.

Ibland får man också hjälpa till med mer praktiska bitar. Det kan handla om att kontakta myndigheter eller sjukvården, följa med till polisen eller till rättegångar. Vissa gånger kanske man inte har tid och möjlighet att följa med på personliga möten och då erbjuder man brottsoffret en annan stödperson eller ett annat vittnesstöd som stöd för just den gången.

Som stödperson är det viktigt att ha god självkännedom

När man jobbar som stödperson är det viktigt att ha god självkännedom. Fördomar hör inte hemma i mötet med brottsutsatta människor och bottnar sig ofta i att man inte har tillräckligt med kunskap och information om ett ämne. Därför är det viktigt att man som brottsofferstödjare rannsakar sig själv och är villig att ta in nya intryck och idéer för att lättare kunna sätta sig in i andra människors situationer. Det är också viktigt att ge akt på sina egna reaktioner i mötet med brottsoffer. Varför man reagerar på ett visst sätt i mötet med en del brottsoffer men inte med andra. Att man vågar se sina egna rädslor och brister.

Empati är en stödpersons främsta tillgång. Förmågan att kunna sätta sig in i en annan människas situation är viktigt för att förstå hur man på bästa sätt ska kunna hjälpa varje enskilt brottsoffer. Med den empatiska förmågan följer också att man inte identifierar sig med den brottsutsatta, att man har förmågan göra skillnad på sig själv och den man pratar med trots att man mycket väl kan förstå och sätta sig in i den andres situation.

Sympati är en stödpersons sämsta tillgång och den hör inte alls hemma i det ideella engagemanget som brottsofferstödjare. Att känna sympati innebär att man tycker synd om personen man pratar med och att man kan identifiera sig med henne eller honom. Känner man sympati för någon är man inte längre det stöd man egentligen ska vara och det är ju för att få stöd som brottsoffren kommer till oss.