Vad innebär det att vara vittnesstöd?

Som vittnesstöd jobbar man främst i Tingsrättens väntsal. Arbetsuppgifterna består bland annat av att ta emot målsägande och vittnen när de kommer till domstolen. För många människor är det här deras allra första kontakt med en domstol och då kan miljön i sig verka lite skrämmande.

Informerar brottsoffret om hur en rättegång går till

Som vittnesstöd informerar man om hur rättegången går till, vem som kommer sitta var och vad som förväntas av en under huvudförhandlingarna. Man har också en viktig uppgift när det gäller att lugna de målsäganden och vittnen som sitter och väntar och det kan dels ske via information men ibland kan det vara mer effektivt att bara få prata om något allmänt en stund så man får möjlighet att varva ner lite.

Brottsofferjouren har också ett eget rum på Tingsrätten, där målsägande och vittnen kan sitta. Väntsalen är gemensam för alla parter i ett mål, inklusive vittnen och åhörare.  Det kan ibland skapa ett stort obehag hos målsägande och vittnen att behöva sitta och vänta på samma ställe som den tilltalade och dess vitten och då kan man som vittnesstöd erbjuda dem att få sitta ifred i vittnesstödsrummet istället tills det är dags att gå in på huvudförhandlingen.

Som vittnesstöd är det viktigt att man är väl insatt i rättsprocessen

När man jobbar som vittnesstöd är det viktigt att man är väl insatt i rättsprocessen och då framför allt i hur en rättegång går till och frågor däromkring eftersom det är vad man främst informerar om i samtalen med målsägande och vittnen.
Det är också viktigt att kunna lite om de ersättningar som de som närvarat vid rättegången har rätt till samt hur och var man kvitterar ut dessa. Sen är det naturligtvis bra om man också kan ge lite allmännyttig information som till exempel var toaletterna finns, hur kaffeautomaten fungerar och så vidare.

Till skillnad från stödpersonerna så har vittnesstöden en mycket begränsad kontakt med sina brottsoffer både när det gäller tid och vad de kan prata med dem om. Ett vittnesstöd får till exempel aldrig diskutera det mål som målsägande eller vittnet väntar på att närvara vid. Det är bland annat för att man som vittnesstöd inte på något sätt ska påverka vederbörandes minnesbilder. Som vittnesstöd har man också begränsat med tid på sig för att utföra sina insatser och samtalen sker ofta i direkt anslutning före eller efter en rättegång.

Liksom stödpersonerna får vittnesstöden också skriva under ett tysthetslöfte. Även om rättegångarna i sig är offentliga så är det samtal som sker mellan vittnesstödet och målsägande eller vittnet ett samtal i förtroende och det får inte på något vis föras vidare. Vittnesstöden har också till uppgift att förmedla kontakt till andra stödinstanser om den de pratar med visar sig ha behov av mer omfattande stöd.

Som vittnesstöd utför man främst sina arbetsuppgifter i väntsalen

Som vittnesstöd utför man sina arbetsuppgifter i väntsalen eller i vittnesstödsrummet. Det innebär att man aldrig följer med in på en huvudförhandling. Om man av någon anledning följer med in i rättssalen måste man först plocka av sig sin vittnesstödsskylt och då besöka rättegången som privatperson, inte som vittnesstöd.

Innan man börjar sitt engagemang som vittnesstöd får man först gå bredvid och lära sig av de redan aktiva vittnesstöden. Vi brukar rekommendera att man går med minst två stycken eftersom alla har sitt eget sätt att jobba, inom ramen för vår policy naturligtvis. Genom att få intryck och lärdom av fler kan man lättare hitta ett sätt som fungerar för en själv.
Det viktigaste jobb man utför som vittnesstöd är ändå att förmedla medmänskligt stöd till de vittnen och målsäganden som väntar på att rättegången ska börja. Att hålla någon som är orolig inför huvudförhandlingen sällskap en stund kan förändra personens upplevelse av hela rättegången. För trots att informationen är viktig så är den medmänskliga värmen man förmedlar minst lika avgörande för hur en person upplever sitt besök vid domstolen. Även de som jobbar inom rättsväsendet är ofta mycket positiva till det arbete som vittnesstöden utför eftersom det är allmänt känt att ”ett lugnt vittne också är ett bra vittne”.

Mer information om hur det är att jobba som vittnesstöd eller stödpersoner kan du få genom att kontakta oss på Brottsofferjouren Östra Östergötland.